Rozdział I. Postanowienia ogólne.

§1.

Fundacja pod nazwą „Hand of Hope” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Vasyl Zhdaniuk, Anton Bibik, zwanych dalej łącznie Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 20.12.2019, sporządzonym przez notariusza Zbigniewa Petruka, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2. 1.

Siedzibą Fundacji jest miasto Biała Podlaska.

2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

3. Fundacja może: 1) tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą 2) tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w fundacjach.

§ 3.

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 4.

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Rozdział II. Cele i zasady działania fundacji.

§ 5.

Fundacja prowadzi działalność na rzecz: osób starszych, emerytów i innych osób potrzebujących pomocy materialnej i wsparcia w aktywizacji na Ukrainie.

§ 6.

Celem fundacji jest:

1) zaopatrywanie ludności Ukrainy w niezbędną odzież, środki higieniczne, chemiczne, materiały budowlane, sprzęt medyczny i zabawki dziecięce.

2) ochrona i promocja zdrowia, w tym pomoc osobom z niepełnosprawnością.

3) nauka, edukacja, oświata,

4) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,

5) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,

6) promocja i organizacja wolontariatu,

§ 7.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) organizowanie zbiórek, w tym odzieży, żywności, materiałów budowlanych, materiałów edukacyjnych,

2) organizowanie szkoleń i prelekcji o tematyce wpisującej się cele fundacji, środowiska,

3) organizowanie imprez plenerowych i wycieczek integracyjnych,

4) prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży towarów i usług.

§ 8.

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacje może wspierać działalność innych osób prawnych lub osób fizycznych, zbieżną z celami Fundacji.

Rozdział III. Majątek fundacji.

§9. 1.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 3.000,00 zł przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.

2. W ramach majątku Fundacji na prowadzenie działalności gospodarczej Fundator przeznacza kwotę w wysokości 80 % każdoczesnej wartości majątku Fundacji.

§ 10. 1.

Fundusz założycielski Fundacji stanowi trwałą podstawę bytu Fundacji i nie może być uszczuplony bez zgody Fundatora. Działalność Fundacji finansowana jest z jej przychodów.

2. Zarząd Fundacji lokuje majątek Fundacji na rachunkach bankowych, w papierach wartościowych, udziałach spółek, jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, nieruchomościach, a także poprzez udzielanie oprocentowanych pożyczek. Przy lokacie majątku Fundacji winna być brana pod uwagę w pierwszym rzędzie ochrona przedmiotu inwestycji przed jej dochodowością.

3. Majątek Fundacji może być obciążony zobowiązaniami do wysokości nie przekraczającej 95% jego wartości, jednak tylko na cele związane z utrzymaniem składników majątku Fundacji lub podniesieniem ich dochodowości.

§ 11.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 12.

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą w szczególności z:

1) darowizn, spadków, zapisów,

2) subwencji i dotacji osób prawnych i fizycznych,

3) wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat, kapitałowych, papierów wartościowych oraz odsetek od udzielonych pożyczek,

4) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych,

5) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

§ 13. 1.

Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

§14 1.

Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań, w stosunku do Fundatorów, członków władz Fundacji, jej pracowników oraz osób, z którymi pracownicy lub członkowie władz pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli (zwanych dalej „osobami bliskimi").

2. Majątek Fundacji nie może być przekazywany na rzecz Fundatorów, członków władz Fundacji ani jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach odmiennych niż te, które obowiązują w stosunku do osób niezwiązanych z Fundacją, w szczególności nie może być przekazywany bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych.

3. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany na rzecz Fundatorów, członków władz Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, chyba że wykorzystanie to wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji.

4. Fundacja nie może dokonywać zakupów towarów lub usług od Fundatorów, członków władz Fundacji, jej pracowników lub ich osób bliskich, bądź podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie władz Fundacji, jej pracownicy lub ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV. Organy fundacji.

§ 15. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji. Rozdział V. Zarząd Fundacji.

§ 16. 1.

Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób i jest powoływany przez Fundatora w formie uchwały na okres 3 letniej kadencji.

2. Fundator może zostać członkiem Zarządu.

3. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci, bądź odwołania członka Zarządu. Fundator ( w tym każdy z Fundatorów z osobna) może odwołać Zarząd lub każdego z jego członków w każdym czasie.

4. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.

§ 17. 1.

Fundator wskazuje Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu w przypadku zarządu wieloosobowego.

2. Prezes kieruje pracami Zarządu.

§ 18. 1.

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy:

1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;

2) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;

3) opracowywanie na rok następny rocznych budżetów i planów działania oraz rocznych sprawozdań przewidujących i uwzględniających politykę inwestycyjną Fundacji i przychody uzyskiwane wskutek jej prowadzenia;

4) opracowywanie wieloletnich planów działania Fundacji określających długofalowe kierunki jej działania;

5) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;

6) zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji;

7) powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji;

8) opracowywanie projektu regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji;

9) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.

3. Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji, w tym także za odpowiednie lokowanie jej środków majątkowych, zapewniające przewidywane przychody i trwałość majątku Fundacji.

§19. 1.

W przypadku jednoosobowego Zarządu oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu.

2. W przypadku wieloosobowego Zarządu oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu lub Wiceprezes Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu.

§ 20. 1.

Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Dla dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu niezbędne jest podjęcie przez Zarząd formalnej uchwały.

2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli jego członkowie zostaną prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

§ 21. 1.

Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy.

2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Fundator.

3. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu. Umowy o pracę z członkami zarządu podpisuje pełnomocnik powołany przez Fundatora.

4. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji.

§ 22. 1.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatora albo innego członka Zarządu.

3. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane pisemnie lub za pomocą telefaxu, telefonicznie, elektronicznie na adres e-mail.

4. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Zarządu.

VI. Działalność gospodarcza.

§ 23. 1.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

2. Całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów statutowych.

§ 24.

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą następującym w zakresie:

1. 6.90.A Działalność fizjoterapeutyczna

2. 63.12.Z Działalność portali internetowych

3. 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków

4. 46.36.ZSprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich

5. 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

6. 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

7. 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów medycznych i farmaceutycznych

8. 46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii

9. 49.41.Z Transport drogowy towarów

10. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

VII. Zmiana Statutu.

§ 25.

Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Fundator.

VIII.

Zmiana celu Fundacji.

§ 26.

Fundator uprawniony jest do zmiany celu, dla którego Fundacja została powołana. Zmiana celu Fundacji następuje w drodze zmiany postanowień niniejszego Statutu i wymaga rejestracji przez właściwy sąd.

IX. Połączenie Fundacji.

§ 27. 1.

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, na warunkach określonych przez zainteresowane strony. Połączenia może nastąpić zarówno poprzez przejęcie, jak i poprzez zawiązanie nowej fundacji. W przypadku połączenia poprzez przejęcie Fundacja może być zarówno stroną przejmującą, jak i przejmowaną. Organem uprawnionym do określenia warunków połączenia oraz dokonania wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem połączenia z zastrzeżeniem jest Zarząd.

2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby się zmienić cele Fundacji.

§ 28.

Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Fundator.

X. Likwidacja Fundacji.

§ 29.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana.

§ 30. 1.

Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Fundator.

2. Likwidatorem Fundacji może być Zarząd albo osoba wskazana przez Fundatora.

3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone z celami Fundacji określonymi w § 7 Statutu. Konkretne cele na jakie zostanie przeznaczony majątek zostaną wskazane przez Fundatora.

XI. Postanowienia końcowe.

§ 31.

Fundacja składa organowi nadzoru, określonemu w § 4 Statutu, coroczne sprawozdania ze swej działalności w roku ubiegłym.

§ 32.

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 33.

Statut został uchwalony i jednogłośnie przyjęty przez Fundatora (wszystkich Fundatorów jednomyślnie).

+48 730 055 558

Sidorska 102, Biała Podlaska, 21-500,

Polska

©2020 Hand of Hope.